گیاه Skimmia laureola

Skimmia laureola
-
1
(DC.)Siebold.&Zucc. ex Walp.
-
1
Rutaceae
S. melanocarpa. Reh.&Wils. Limonia laureola.

عکس

1.5
0
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
-
نه
نه
بله
بله
-

استفاده خوراکی

ادویه
برگ

قسمت مورد استفاده

برگ
گل

سایر موارد استفاده

اسانس
بخور دادن
پوشش زمین
چوب