گیاه Sparganium erectum

Sparganium erectum
نی توپی، توروف
1
L.
Bur Reed
2
Sparganiaceae
S. eurycarpum. S. ramosum.

عکس

1
0.6
-
چندساله
-
بله
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک تر (باتلاقی)، گیاهان آبزی
نه
-
یک پایه
باد
نه
نه
خیر
-
-

استفاده خوراکی

ریشه
ساقه