گیاه Sparganium stoloniferum

Sparganium stoloniferum
-
1
Buch.-Ham.
-
1
Sparganiaceae

عکس

0
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک تر (باتلاقی)، گیاهان آبزی
نه
-
نر و ماده
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
سقط آور
شیرافزا
قاعده آور

استفاده خوراکی

ساقه