گیاه Stellaria media

Stellaria media
دانه قناری، گندمک رایج
3
(L.)Vill.
Chickweed
2
Caryophyllaceae
Alsine media.

عکس

0.12
0.5
-
یکساله
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها، خودگشنی
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

بهبود دهنده زخم
تصفیه کننده (خون)، سم زدایی از خون
چشمی
خلط آور
خنک کننده
شیرافزا
ضد نفخ
ضماد
قابض
قاعده آور
کلیه
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

بذر
برگ