گیاه Stewartia pseudocamellia

Stewartia pseudocamellia
-
0
Maxim.
-
1
Theaceae
Stuartia pseudocamellia. Maxim.

عکس

15
8
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ