گیاه Stilbocarpa polaris

Stilbocarpa polaris
-
0
(Homb.&Jacq.)Gray.
-
2
Araliaceae
Aralia polaris.

عکس

1.8
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ
ریشه
ساقه