گیاه Stylophorum lasiocarpum

Stylophorum lasiocarpum
-
1
(Oliv.)Fedde.
-
0
Papaveraceae

عکس

0.3
0.45
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

متفرقه