گیاه Tagetes erecta

Tagetes erecta
جعفری گل درشت
3
L.
African Marigold
3
Compositae

عکس

1
0.4
-
یکساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
آروماتیک، معطر
پوست
چشمی
ضد کرم
ضد نفخ
قاعده آور
مدر، ادرارآور
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)
مقوی معده
هضم یار، دیجستیو

استفاده خوراکی

ادویه
رنگ خوراکی
گل

قسمت مورد استفاده

گیاه

سایر موارد استفاده

حشره کش
دورکننده
ماده رنگ