گیاه Tagetes lucida

Tagetes lucida
-
3
Cav.
Mexican Tarragon
4
Compositae

عکس

0.8
0.4
-
چندساله
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
بیحس کننده موضعی
تب بر
توهم زا
کاهنده فشارخون
مخدر
مدر، ادرارآور
هضم یار، دیجستیو

استفاده خوراکی

ادویه
چای

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

بخور دادن
حشره کش
دورکننده
علف کش
ماده رنگ