گیاه Tagetes patula

Tagetes patula
گل جعفری
2
L.
French Marigold
3
Compositae

عکس

0.5
0.3
-
یکساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
آروماتیک، معطر
مدر، ادرارآور
هضم یار، دیجستیو

استفاده خوراکی

ادویه
رنگ خوراکی
نوشیدن

قسمت مورد استفاده

برگ

سایر موارد استفاده

اسانس
حشره کش
دورکننده
ماده رنگ