گیاه Tamarix africana

Tamarix africana
-
0
Poir.
-
0
Tamaricaceae
T. hispanica.

عکس

7.5
0
خزان کننده
درخت
متوسط
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
بله
-
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

سایر موارد استفاده

پرچین