گیاه Tamarix anglica

Tamarix anglica
-
1
Webb.
English Tree
1
Tamaricaceae

عکس

5
0
خزان کننده
درختچه
متوسط
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
بله
-
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

قابض
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

ترنجبین

سایر موارد استفاده

پرچین
تثبیت خاک
چوب
سوخت