گیاه Tamarix aphylla

Tamarix aphylla
گز شاهی، کورگز، شورگز، باهوگز
1
(L.)H.Karst.
Athel Tamarisk
1
Tamaricaceae
T. articulata. T. orientalis.

عکس

10
0
خزان کننده
درخت
متوسط
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
بله
-
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

افزایش اشتها، تحریک هضم با اعمال بر غشای مخاطی دهان، افزایش جریان صفرا، تحریک ترمیم دیوار روده، تنظیم ترشح انسولین و گلوکز
قابض

استفاده خوراکی

ترنجبین
نوشیدن

سایر موارد استفاده

پرچین
تانین