گیاه Tamarix canariensis

Tamarix canariensis
-
0
Willd.
Tamarisk
1
Tamaricaceae

عکس

0
0
خزان کننده
درخت
متوسط
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
بله
-
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده خوراکی

ترنجبین

سایر موارد استفاده

پرچین