گیاه Tamus communis

Tamus communis
تمیس
2
L.
Black Bryony
1
Dioscoreaceae

عکس

3.5
0
-
بالا رونده چند ساله
متوسط
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
زنبور ها، مگس ها
نه
نه
-
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

التهاب زا
ضد خونمردگی، ضد اکیموز
ضماد
قی آور
مدر، ادرارآور
مسهل قوی (نه به اندازه مسهل شدید)
همولیتیک

استفاده خوراکی

برگ