گیاه Thladiantha dubia

Thladiantha dubia
-
2
Bunge.
Red Hailstone
1
Cucurbitaceae

عکس

2
0
-
بالا رونده چند ساله
سریع
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

شیرافزا
صفرا آور
قابض
گیاهان مفرح جان، سلامت بخش، خیلی اوقات نام دیگر صفرابر است
مدر، ادرارآور
مقوی قلب

استفاده خوراکی

برگ
ریشه
میوه