گیاه Thujopsis dolobrata

Thujopsis dolobrata
-
0
(Thunb. ex L.f.)Siebold.&Zucc.
Hiba
0
Cupressaceae
T. hondai. Thuja dolobrata.

عکس

20
10
همیشه سبز
درخت
کند
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
بله
بله
خاک مرطوب
نه
-
یک پایه
باد
نه
نه
-
-
-

سایر موارد استفاده

چوب
متفرقه