گیاه Torreya californica

Torreya californica
-
1
Torr.
California Nutmeg
4
Cephalotaxaceae
T. myristica. Tumion californicum.

عکس

15
8
همیشه سبز
درخت
کند
بله
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
بله
بله
خاک مرطوب
نه
خیر
دو پایه
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تب بر
ضد درد، مسکن درد
محرک تعریق
مخفف سل
مقوی معده

استفاده خوراکی

بذر
روغن

قسمت مورد استفاده

برگ
میوه

سایر موارد استفاده

چوب
سبد