گیاه Torreya fargesii

Torreya fargesii
-
0
Franch.
-
3
Cephalotaxaceae

عکس

20
0
همیشه سبز
درخت
کند
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
خیر
دو پایه
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

بذر
روغن

سایر موارد استفاده

چوب
روغن غیر خوراکی