گیاه Torreya jackii

Torreya jackii
-
0
Chun.
-
3
Cephalotaxaceae

عکس

10
0
همیشه سبز
درخت
کند
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
خیر
دو پایه
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

بذر
روغن

سایر موارد استفاده

بخور دادن
چوب