گیاه Trichosanthes cucumerina anguina

Trichosanthes cucumerina anguina
-
1
(L.)Haines.
Snake Gourd
1
Cucurbitaceae
T. anguina

عکس

5
0
-
بالا رونده یکساله
سریع
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
یک پایه
حشرات
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

ضد کرم
قی آور
مسهل (شدید)

استفاده خوراکی

برگ
میوه