گیاه Trichosanthes ovigera

Trichosanthes ovigera
-
2
Blume.
Japanese Snake Gourd
1
Cucurbitaceae
T. cucumeroides. Maxim.

عکس

0
0
-
بالا رونده چند ساله
سریع
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
یک پایه
حشرات
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

تب بر
تصفیه کننده خون، مصفای خون
ضد درد
ضد کرم، کرم کش
ضد ورم
ضماد
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

ریشه
میوه

سایر موارد استفاده

صابون