گیاه Trillium sessile

Trillium sessile
-
1
L.
Toadshade
2
Trilliaceae

عکس

0.4
0.4
-
چندساله
-
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

پوست
متفرقه

استفاده خوراکی

برگ

قسمت مورد استفاده

گل