گیاه Tripterygium wilfordii

Tripterygium wilfordii
-
2
Hook.f.
-
0
Celastraceae
T. forrestii. T. hypoglaucum.

عکس

12
0
خزان کننده
بالا رونده
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تصفیه کننده (خون)، سم زدایی از خون
ضد ورم

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

حشره کش