گیاه Tulipa gesneriana

Tulipa gesneriana
لاله دیدیِر، لاله باغی
0
L.
Tulip
1
Liliaceae
T. didieri. T. suaveolens. Hayek. non Roth.

عکس

0.5
0
-
پیاز
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

ریشه

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

مبارزه با آلودگی