گیاه Tulipa montana

Tulipa montana
لاله کوهی زرد
0
Lindl.
-
2
Liliaceae
T. wilsoniana.

عکس

0.12
0
-
پیاز
کند
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

ریشه