گیاه Tulipa sylvestris

Tulipa sylvestris
لاله صحرایی، لاله زرد
0
L.
-
0
Liliaceae
T. florentina.

عکس

0.25
0
-
پیاز
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
حشرات، خودگشنی
نه
نه
خیر
-
-

قسمت مورد استفاده

گل