گیاه Typha davidiana

Typha davidiana
-
3
(Kronf.)Hand-Mazz.
-
4
Typhaceae

عکس

0
0
-
چندساله
سریع
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک تر (باتلاقی)، گیاهان آبزی
نه
-
یک پایه
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

بندآورنده خون
ضد انعقاد
قاعده آور
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

بذر
برگ
روغن
ریشه
ساقه
گرده
گل

سایر موارد استفاده

پر کردن (بالش، تشک و غیره)
تار و پود (بافندگی)
تثبیت خاک
زیست توده
ساخت سقف
عایق
کاغذ
متفرقه