گیاه Typha latifolia

Typha latifolia
توتک، لوئی، گرز
3
L.
Reedmace
5
Typhaceae

عکس

2.5
3
-
چندساله
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک تر (باتلاقی)، گیاهان آبزی
نه
-
یک پایه
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
بندآورنده خون
بهبود دهنده زخم
خنک کننده
شیرافزا
ضد انعقاد
قابض
قاعده آور
مدر، ادرارآور
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

بذر
برگ
روغن
ریشه
ساقه
گرده
گل

سایر موارد استفاده

پر کردن (بالش، تشک و غیره)
تار و پود (بافندگی)
تثبیت خاک
روشنایی (مشعل)
زیست توده
ساخت سقف
عایق
فتیله/مواد آتش زا
فیبر
کاغذ
متفرقه
مراقبت کودک