گیاه Ulex europaeus

Ulex europaeus
-
1
L.
Gorse
3
Leguminosae

عکس

1.5
1.5
خزان کننده
درختچه
سریع
بله
بله
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی
بله
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها، سوسک ها
بله
نه
خیر
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

درمان با گل به روش باخ

استفاده خوراکی

چای
گل

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

پرچین
پیشگام (احیای زمین)
تثبیت خاک
حشره کش
سوخت
کود
ماده رنگ
مواد سازنده صابون