گیاه Ulex parviflorus

Ulex parviflorus
-
0
Pourr.
-
0
Leguminosae

عکس

1.5
0
همیشه سبز
درختچه
سریع
نه
بله
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها، سوسک ها
بله
نه
خیر
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

سایر موارد استفاده

بادشکن
پرچین