گیاه Ulmus alata

Ulmus alata
-
0
Michx.
Winged Elm
2
Ulmaceae

عکس

15
0
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
باد
نه
نه
خیر
-
-

استفاده خوراکی

برگ

سایر موارد استفاده

چوب
ریسمان