گیاه Ulmus americana

Ulmus americana
-
2
L.
American Elm
2
Ulmaceae
U. floridana.

عکس

25
25
خزان کننده
درخت
متوسط
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
باد
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

بندآورنده خون
پماد محافظ و ترمیم کننده پوست
تسهیل کننده زایمان
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
قابض

استفاده خوراکی

برگ
جایگزین قهوه

سایر موارد استفاده

چوب
ریسمان
ظروف
کاغذ