گیاه Ulmus glabra

Ulmus glabra
ملج
2
Huds.
Wych Elm
3
Ulmaceae
U. campestre. pro parte. U. montana. U. scabra.

عکس

30
25
خزان کننده
درخت
سریع
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
باد
نه
نه
خیر
بله
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

درمان با گل به روش باخ
قابض
مدر، ادرارآور
نرم کننده بافت های تحریک شده (به خصوص غشاهای مخاطی)
هومئوپاتی

استفاده خوراکی

برگ
پوست داخلی درخت و درختچه ها
میوه

سایر موارد استفاده

چوب
فیبر