گیاه Ulmus japonica

Ulmus japonica
-
1
(Sarg. ex Rehder.)Sarg.
Japanese Elm
2
Ulmaceae
U. propinqua. Koidz.

عکس

35
0
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
باد
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

محرک و آرام کننده اعصاب
مدر، ادرارآور
مسهل (شدید)

استفاده خوراکی

برگ
پوست داخلی درخت و درختچه ها
میوه

سایر موارد استفاده

چوب
فیبر