گیاه Ulmus laciniata

Ulmus laciniata
-
0
(Trautv.)C.A.Mey.
-
2
Ulmaceae

عکس

10
0
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
باد
نه
نه
خیر
-
-

استفاده خوراکی

برگ
پوست داخلی درخت و درختچه ها

سایر موارد استفاده

چوب