گیاه Ulmus macrocarpa

Ulmus macrocarpa
-
1
Hance.
-
2
Ulmaceae

عکس

10
0
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
باد
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

پادزهر
پوست
ضد انگل- انگل کش
ضد کرم
قابض
هضم یار، دیجستیو

استفاده خوراکی

برگ
میوه

سایر موارد استفاده

انگل کش
چوب