گیاه Ulmus parvifolia

Ulmus parvifolia
نارون چینی
1
Jacq.
Chinese Elm
2
Ulmaceae
U. chinensis.

عکس

18
18
خزان کننده
درخت
متوسط
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
باد
نه
نه
خیر
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

پادزهر
تب بر
خلط آور
خواب آور
دافع سنگ ادراری
مدر، ادرارآور
نرم کننده بافت های تحریک شده (به خصوص غشاهای مخاطی)

استفاده خوراکی

برگ
پوست داخلی درخت و درختچه ها
میوه

سایر موارد استفاده

بادشکن
چوب