گیاه Ulmus pumila

Ulmus pumila
نارون پاکوتاه
2
L.
Siberian Elm
2
Ulmaceae

عکس

15
12
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
باد
بله
نه
خیر
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

پادزهر
تب بر
دافع سنگ ادراری
صفرابر ( ضد یرقان)
ضماد
مدر، ادرارآور
مسهل (تسکین دهنده)
نرم کننده بافت های تحریک شده (به خصوص غشاهای مخاطی)

استفاده خوراکی

برگ
پوست داخلی درخت و درختچه ها
میوه

سایر موارد استفاده

بادشکن
چوب
فیبر