گیاه Ulmus rubra

Ulmus rubra
-
5
Muhl.
Slippery Elm
2
Ulmaceae
U. fulva. Michx.

عکس

20
15
خزان کننده
درخت
متوسط
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
باد
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

خلط آور
مدر، ادرارآور
مغذی
نرم کننده بافت های تحریک شده (به خصوص غشاهای مخاطی)
نرم کننده پوست

استفاده خوراکی

برگ
پوست داخلی درخت و درختچه ها
چای
میوه

سایر موارد استفاده

چوب
سقف ضد آب
فتیله/مواد آتش زا
فیبر