گیاه Ulmus thomasii

Ulmus thomasii
-
0
Sarg.
Rock Elm
2
Ulmaceae
U. racemosa. Thomas.

عکس

30
0
خزان کننده
درخت
کند
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
باد
نه
نه
خیر
-
-

استفاده خوراکی

برگ

سایر موارد استفاده

چوب