گیاه Umbilicus rupestris

Umbilicus rupestris
-
1
(Salisb.)Dandy.
Pennywort
3
Crassulaceae
U. pedulinus. Cotyledon umbilicus-veneris.

عکس

0.3
0
همیشه سبز
چندساله
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
حشرات، خودگشنی
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

ضد درد، مسکن درد
ضماد
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

برگ