گیاه Vaccinium arbuscula

Vaccinium arbuscula
-
0
(A.Gray.)Mart.
-
2
Ericaceae

عکس

0.6
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی
بله
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

میوه