گیاه Vaccinium crassifolium

Vaccinium crassifolium
-
0
Andrews.
Creeping Blueberry
2
Ericaceae

عکس

0.1
1
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی
بله
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

میوه

سایر موارد استفاده

پوشش زمین