گیاه Valeriana celtica

Valeriana celtica
-
1
L.
-
1
Valerianaceae

عکس

0.25
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
دو پایه
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

محرک و آرام کننده اعصاب

استفاده خوراکی

ریشه

قسمت مورد استفاده

ریشه

سایر موارد استفاده

اسانس