گیاه Valeriana ciliata

Valeriana ciliata
-
0
Torr.&A.Gray.
Tobacco Root
2
Valerianaceae

عکس

0.75
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
دو پایه
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

ریشه