گیاه Valerianella carinata

Valerianella carinata
شیرینک ناوی
0
Loisel.
Keeled-Fruited Cornsalad
2
Valerianaceae

عکس

0.3
0
-
یکساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
خودگشنی
نه
نه
خیر
-
-

استفاده خوراکی

برگ