گیاه Valerianella chenopodifolia

Valerianella chenopodifolia
-
0
(Pursh.)DC.
-
1
Valerianaceae

عکس

0.6
0
-
یکساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
خودگشنی
نه
نه
خیر
-
-

استفاده خوراکی

برگ