گیاه Valerianella locusta

Valerianella locusta
-
0
(L.)Laterr.
Corn Salad
4
Valerianaceae
V. olitoria.

عکس

0.3
0
-
یکساله
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
خودگشنی
نه
نه
خیر
-
-

استفاده خوراکی

برگ
گل