گیاه Vallisneria americana

Vallisneria americana
-
0
Michx.
Water Celery
1
Hydrocharitaceae
V. gigantea. Gaertn.

عکس

0
0
همیشه سبز
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
گیاهان آبزی
نه
خیر
دو پایه
آب
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ